STRATEBEE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN İŞLETMENİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR


 1. İşletmenizin kurumsallaşma çabaları daha sağlıklı, hızlı ve etkili şekilde ilerleyecektir.
 2. İşletmenizin ihtiyacı olan tüm hizmetlere tek kaynaktan, hızlı, etkin ve ekonomik olarak erişim sağlanmış olacaktır.
 3. Ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yönetimi alanlarına giren tüm faaliyetler, konularında uzman ve deneyimli profesyonel bir ekip tarafından tek elden icra, takip ve kontrol edilmiş olacaktır.
 4. İşletmeniz ile ilgili konularda, işletme dışından bir bakış açısıyla daha objektif ve doğru düşünce ve değerlendirmelerin elde edilmesi; bunlar ışığında sorunlara daha sağlıklı çözümler getirilmesi mümkün olacaktır.
 5. Periyodik analiz çalışmalarımız neticesinde işletmenizin; güçlü yönlerinin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, zayıf yönlerinin güçlendirilmesi, çevresel tehdit ve fırsatlar hakkında farkındalık oluşturularak uygun tedbirlerin geliştirilmesi; politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuksal ve çevresel gelişmelerin yakından takip edilmesi mümkün olacaktır.
 6. İşletmenize ait; insan kaynağının niteliği (nüfus gücü), moral – motivasyon değerleri ve çalışma atmosferi (psiko-sosyal güç), karlılık (ekonomik güç), fiziki ve sektörel konum (coğrafi güç), rekabet edebilme düzeyi (askeri güç), iç ve dış paydaşlar ile ilişkiler (siyasi güç), teknolojik altyapı ve kullanılabilirlik düzeyi (teknolojik güç) gibi güç unsurlarının geliştirilmesi ve rekabet avantajına dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır.
 7. İşletmenize ait tüm projelerin, Profesyonel Proje Yönetimi (PMP.) metodolojisine uygun olarak yönetilmesi; projenin başlangıcından itibaren kapsam, zaman, maliyet ve kalite boyutlarının öngörülebilmesi ve proje süresince de takip ve kontrol altında tutulması sağlanmış olacaktır.
 8. Tesis edeceğimiz ve işletmeniz adına en az yılda bir defa uygulayacağımız 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi verilerinden yola çıkarak her bir çalışan bazında tespit edilecek işletme içi ve dışı eğitim ihtiyaçlarınızın giderilmesi yoluyla insan kaynağınızın niteliğinin ve yeterliliğinin geliştirmesi sağlanmış olacaktır.
 9. Analiz ve iş değerleme çalışmaları ışığında uygulamaya konacak çeşitli bilimsel yönetim fikirleri ve metotları ile şirketinizde verimliliğin artırılması ve tüm fonksiyon alanlarında sürekli iyileşme sağlanmış olacaktır.
 10. İşletmenizin sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturulmasıyla birlikte; prestiji, tercih edilirliği, çalışan bağlılığı, rekabet gücü ve karlılığı da artmış olacaktır.
 11. Hizmet vermekte olduğumuz farklı sektörlerdeki diğer firmalarda görülen faydalı ve iyi uygulamaların işletmenize uyarlanması ve yaygınlaştırılması sayesinde top yekun gelişme kaydedilmesi mümkün olacaktır.
 12. İşletmenizde Toplam Kalite Yönetimi kültürünün yerleşmesiyle, iç ve dış müşterilerinizin tatminini sağlama ve sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda bütün çalışanların katılımıyla tüm süreçlerde ileri bir performans, maliyet ve rekabet avantajı elde edilecektir.